Till vår stora glädje kan vi konstatera att mycket av det som försvunnit i takt med lantbrukets modernisering finns kvar på Berg. Stenmurar, buskage, öppna diken m.m. bidrar alla till att skapa en vacker bild och stor variation av både växter, fåglar och djur.

Det är denna mångfald vi vill bevara och utveckla. Till vår hjälp har vi valt att använda oss av gamla svenska lantraser, vilka i största möjliga utsträckning valts för att påminna om de djur som fanns på gården när den byggdes år 1860. Detta då lokal anpassning är en av lantrasernas stora styrkor och de har under årtusenden utvecklats för att producera livsmedel i en viss miljö, Vi anser det mycket viktigt att bevara detta levande kulturarv som producerande husdjur. Då vi tror på mångfald och kvalitet framför specialisering och massproduktion, satsar vi på en variation av djurslag.

Gestrikefår

Vänekor

Linderödssvin

Gotlandshöns